Ths :Mai Quốc Tuấn
 • Ths :Mai Quốc Tuấn
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 02623514669
 • maiquoctuankp@yahoo.com
 • Đang cập nhật
Ths: Phạm Quang Toàn
 • Ths: Phạm Quang Toàn
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu Trưởng
 • 02623514624
 • quangtoankp@gmail.com
 • Đang cập nhật
Ths: Lê Hữu Hào
 • Ths: Lê Hữu Hào
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0915159942