Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
09 02/10/2020 Luật, Đề cương giới thiệu bộ luật Lao động
10 02/10/2020 Luật, Đề cương giới thiệu luật thư viện
11 02/10/2020 Luật, Đề cương giới thiệu luật dân quân tự vệ
12 02/10/2020 Luật, Đề cương giới thiệu luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
13 02/10/2020 Luật, Đề cương giới thiệu luật lực lượng dự bị động viên
14 02/10/2020 Luật, Đề cương giới thiệu luật chứng khoán
15 02/10/2020 Luật, Đề cương giới thiệu luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
16 02/10/2020 Luật, Đề cương giới thiệu luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và luật viên chức
17 02/10/2020 Luật, Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước
18 02/10/2020 Luật, Đề cương giới thiệu Luật sửa đối, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
19 02/10/2020 Luật, Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ