LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33: TỪ NGÀY 4/05 ĐẾN NGÀY 10/05/2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33: TỪ NGÀY 4/05 ĐẾN NGÀY 10/05/2020

THỨ/NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN
T2/04/05 SÁNG CHIỀU
T1: Chào cờ, sinh hoạt lớp (Lớp lẽ)  Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
 T2,3,4 học BT
T3/5/05 Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Toàn
T4/6/05 Học BT Học BT Trực lãnh đạo: Thầy:Tuấn
T5/7/05 Trực lãnh đạo: Thầy : Toàn
Học BT 14h00 Họp liên tịch mỡ rộng
T6/8/05 Học BT  Học BT Trực lãnh đạo: Thầy: Tuấn
T7/9/05 Học BT  Học BT  Trực lãnh đạo: Thầy: Toàn
CN/10/05

Tác giả: Phạm Quang Toàn