Công văn số 281/SGDĐT-TCCB-CTTT ngày tháng 02 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về việc tuyên truyền, bình chọn dự án tham gia Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ V

Lượt xem:

Đọc bài viết