Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 2019 – 2020

Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 2019 – 2020

Lượt xem:

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 – 2020 [...]
Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 – 2019

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

[...]
Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 – 2019

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2017 – 2018

Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2017 – 2018

Lượt xem:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Trường THPT Quang Trung Số:   01 /KHTS – THPT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc             Krông Pắk, ngày  27  tháng 5 năm 2017 KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2017-2018 Thực hiện Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển [...]