Danh sách HS dự thi OLYMPIC 10.03 lần thứ III năm 2018

Danh sách HS dự thi OLYMPIC 10.03 lần thứ III năm 2018

Lượt xem:

[...]
DỰ KIẾN CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 – 2016

DỰ KIẾN CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 – 2016

Lượt xem:

SỞ GD & ĐT ĐĂKLĂK  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                    Số: …../QT -KH                                         Krông Pắc, ngày 06 tháng 04 năm 2015                                                             [...]
Kế hoạch kiểm tra HKI năm học 2015 – 2016

Kế hoạch kiểm tra HKI năm học 2015 – 2016

Lượt xem:

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                   Độc lập  –  Tự do  –  Hạnh phúc       Số……../QT-KH Krông păk ngày 04 tháng 12 năm 2015 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I Căn cứ công văn số 1473/SGDĐT-GDTrH ngày 03/12/2012 về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2015-2016,trường THPT Quang Trung triển khai kiểm tra học kỳ I như [...]
KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ II năm học 2014 – 2015

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ II năm học 2014 – 2015

Lượt xem:

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                   Độc lập  –  Tự do  –  Hạnh phúc       Số……../QT-KH Krông păk ngày 23 tháng 3 năm 2015 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ II Căn cứ công văn số 201/SGDĐT-KTKĐCLGD-CNTT ngày 04/3/2015 về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ II năm học 2014-2015 Căn cứ cuộc họp liên tich mở rông ngày 25 tháng [...]
Kế hoạch kiểm tra HKI năm học 2014 – 2015

Kế hoạch kiểm tra HKI năm học 2014 – 2015

Lượt xem:

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                   Độc lập  –  Tự do  –  Hạnh phúc Số……../QT-KH Krông păk ngày 08 tháng 11 năm 2014     KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I Căn cứ công văn số 1387/SGDĐT-KTKĐCLGD-CNTT ngày 03/11/2014 về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2014-2015,trường THPT Quang Trung triển khai kiểm tra học kỳ I như sau: [...]